Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 50/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia  22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2008 r.

Wójt Gminy Stary Dzików
ogłasza
konkurs na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Starym Dzikowie
ul. Kościuszki 78
37-632 Stary Dzików
tel. 016 631-80-50

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo umyślne,
4) wykształcenie wyższe techniczne,
5) doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata pracy na podobnym stanowisku,
6) dobra znajomość obsługi pakietu biurowego oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet,
7) znajomość przepisów: Prawo budowlane, Planowanie przestrzenne, KPA oraz ustawy o samorządzie gminnym,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
9) nieposzlakowana opinia.

Wymagania preferencyjne:
1) posiadanie uprawnień budowlanych,
2) kreatywność i wysoka kultura osobista.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
7) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
11) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
12) zamówienia publiczne,
13) prowadzenie, koordynacja i nadzór nad inwestycjami i remontami prowadzonymi przez Urząd Gminy Stary Dzików.
14) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii, prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
15) projektowanie przebiegu dróg,
16) budowę, modernizację i ochronę dróg,
17) zarządzanie drogami,
18) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
19) koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) zaświadczenie lekarskie,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 78 pokój Nr 1 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 12 grudnia 2008 r. do godz. 15.00. Na kopercie powinien być umieszczony dopisek: „Konkurs na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa”.
Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:
Po upływie terminu składania aplikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzików zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (
www.starydzikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej.

Podstawa prawna:
Art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż