Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 51/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 4 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), § 13 oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 51/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2008r.

REGULAMIN
przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i funkcjonowania Funduszu Nagród w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz kryteria i zasady przyznawania nagród z tego funduszu.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, zwanym dalej Urzędem, na podstawie stosunku pracy z powołania, umowy o pracę, mianowania.

§ 2

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wójt Gminy przyznaje nagrody pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej, po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią bezpośredniego przełożonego, w szczególności za:
1) staranne i sumienne wykonywanie obowiązków pracownikczych,
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
3) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) dbałość o mienie urzędu,
5) osiągnięcia w zakresie inicjowania i wdrażania przedsięwzięć poprawiających jakość, efektywność i organizację pracy oraz obsługi interesantów,
6) wykonywanie zadań przekraczających obowiązkowy zakres czynności pracownika,
7) terminowość realizowania zadań przewidzianych zakresem czynności,
8) dokładność i sumienność wykonywania poleceń przełożonych,
9) przejawianie inicjatywy i samodzielności przy realizacji powierzonych zadań,
10) ocena stosunków interpersonalnych, tj.:
a) relacja z interesantem,
b) relacja ze współpracownikami,
c) relacja z przełożonymi,
11) dbałość o powierzone mienie, estetykę pomieszczeń biurowych.

§ 4

Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:
1. Został ukarany karą upomnienia lub nagany.
2. Opuścił jakikolwiek dzień pracy bez usprawiedliwienia.
3. Trzykrotnie spóźnił się do pracy bez usprawiedliwienia.
4. Niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystywał zwolnienie lekarskie.
5. Przebywał w pracy w stanie wskazującym na naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Dopuścił się zagarnięcia mienia.
7. Nie przestrzegał przepisów bhp i przeciwpożarowych.

§ 5

Przy ustalaniu wysokości kwoty nagrody bierze się pod uwagę złożoność i efektywność pracy, a w szczególności zróżnicowany zakres obowiązków nagradzanych pracowników.

§ 6

1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy.
2. O przyznaniu nagrody z Funduszu Nagród pracownika powiadamia się na piśmie.
3. Informację o wysokości przyznanej nagrody sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla pracownika, drugi przekazuje się do Referatu Finansowego, trzeci wpina się do teczki akt osobowych.

§ 7

Pracownicy Urzędu Gminy zostaną zapoznani z treścią niniejszego regulaminu.

§ 8

Regulami wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż