Uchwała Nr 105/XIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 3 art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną we wsi Nowy Dzików gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 250/8 i 250/9 o łącznej pow. 0,13 ha.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 105/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2004 12:31
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 20:37