Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...

Zarządzenie Nr 53/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) i § 15 uchwały Nr 101/XVI/08 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie –

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2008 rok o kwotę 249.006 zł, z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  158.319 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.602 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.700 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - 48.485 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej - 6.900 zł
- utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej Pomost - 1.000 zł
- dofinansowanie działalności bibliotek - 6.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2007 rok o kwotę 12.790 zł, z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej:
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 150 zł
- wypłatę świadczeń społecznych - 1.780 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 860 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- wypłatę świadczeń społecznych - 10.000 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę 249.006 zł, w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 158.319 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 48.485 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.602 zł
- zakup materiałów oraz wypłatę delegacji w ośrodku pomocy społecznej - 6.900 zł
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy w ośrodku pomocy społecznej - 1.000 zł
- zakup wyposażenia kuchennego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.700 zł
- dotację dla bibliotek – 6.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę 12.790 zł, w tym na:
- wynagrodzenie dla nauczyciela świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 150 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 11.780 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 860 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości  2.790 zł, z tego na:
- wynagrodzenie dla nauczyciela świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 150 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 1.780 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 860 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 240.462,31 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” 11.966 zł
b) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę” 36.946 zł   
c) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 106.535 zł
d) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę 31.448 zł
e) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 24.050,51 zł
f) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 5.570 zł
g) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 60 zł
g) w dziale „Ochrona zdrowia” 6.130 zł
h) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 6.543,80 zł
i) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 7.913 zł
j) w dziale „Kultura fizyczna i sport” 3.300 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 4.351 zł na wydatki bieżące (zakup energii, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż