Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki...

Zarządzenie Nr 58/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 209, poz. 1511)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy, pozostałych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  dokonują pracownicy Referatu Finansowego.

§ 2

1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz „Instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych” i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).
4. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru:

WYDATEK STRUKTURALNY
Obszar........................
Kategoria.....................
Kwota.........................
Słownie.......................
Data......... Podpis..........

5. Faktury lub inne dokumenty nie zaklasyfikowane do wydatku strukturalnego należy oznaczyć w sposób następujący:

NIE STANOWI WYDATKU STRUKTURALNEGO

Podpis........................

6. Referat Finansowy Urzędu Gminy dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950 „Wydatki strukturalne” stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz 1020 z późn. zm.).

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają jednostkowe roczne sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Wójtowi Gminy w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
2. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają sprawozdanie negatywne.
3. Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza Referat Finansowy Urzędu Gminy w celu przekazania do Ministerstwa Finansów w terminie do  30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż