Uchwała Nr 108/XIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 54/VI/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 rok poprzez dodanie załącznika Nr 9 obejmującego limit wydatków budżetowych na rok budżetowy oraz limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 108/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2004 12:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:20