Uchwała Nr 109/XIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia co następuje:

§ 1

Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych dla obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7 powołanej wyżej ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 109/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2004 12:50
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:20