Uchwała Nr 110/XIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) dla Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 110/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2004 12:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:20