Uchwała Nr 112/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok

Uchwała Nr 112/XIV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit “d”, lit “i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 9.404.576,– zł, w tym:
    a)
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 217.037,– zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 8.468.092,– zł, w tym:
    a)
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 217.037,– zł.

3. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 936.484,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000,– zł.

§ 3

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 170.000,– zł i wydatków w wysokości 169.474,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 6.000,– zł i wydatków w wysokości 6.000,– zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.293.811,– zł, w tym na program pn.:

 1. “Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 751.670,– zł
 2. zadanie – Modernizacja drogi w Cewkowie ulica Stefczyka – 751.670,– zł

  (dz. 600, rozdz. 60016).

 3. “Oświata i wychowanie” w kwocie 365.850,– zł
 4. zadanie – Budowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – 200.000,– zł

  zadanie – Remont Szkoły Podstawowej w Cewkowie – 165.850,– zł

  (dz. 801, rozdz. 80101)

 5. “Czysta i zdrowa Gmina” w kwocie 1.176.291,– zł

zadanie – Budowa kanalizacji w miejscowości Ułazów – 1.176.291,– zł

(dz. 900, rozdz. 90001).

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 40.000,– zł i wydatki wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2004 rok na kwotę 40.000,– zł.

§ 7

W dziale 801 “Oświata i wychowanie” i dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 15.700,– zł, w tym:
– dział 801 – 15.500,– zł
– dział 854 –      200,– zł

§ 8

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 50.000,– zł, w tym:
Zakład Weterynarii w wysokości 50.000,– zł na pokrycie ceny usług związanych z badaniem zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 160.000,– zł, w tym:
– Biblioteka Publiczna – 65.000,– zł
– Ośrodek Kultury – 95.000,– zł

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków
majątkowych.
2.
Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy na kwotę 100.000,– zł.

§ 12

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 100.000,– zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 936.484,– zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 112/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż