Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za materiały piśmienne oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników zatrudnionych w Urzędzie...

Zarządzenie Nr 33/2006
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za materiały piśmienne oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74) i art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1

1. Ustalam ekwiwalent pieniężny dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wysokości 80 zł rocznie na zakup długopisów, wkładów, ołówków, zeszytów i innych materiałów biurowych.
2.
Ekwiwalent nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na czas określony oraz pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim przez 6 i więcej miesięcy. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ekwiwalent przysługuje w ilości 50% sumy wymienionej w ust. 1.

§ 2

Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest z dołu w terminie do 10 grudnia każdego roku.

§ 3

Ustalam dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy następujące normy środków higieny osobistej:
1. Administracja samorządowa: pracownicy biurowi -
    mydło toaletowe - 400 g rocznie
    ręczniki
- 1 szt. rocznie
2. Konserwatorzy i robotnik gospodarczy:
   
mydło toaletowe - 800 g rocznie
   
ręczniki - 2 szt. rocznie
   
w tym palacze na okres grzewczy: proszek do prania 3 x 600 g na kwartał
3.
Pracownicy Zakładu Komunalnego
    mydło toaletowe - 800 g rocznie
    ręcznik
- 2 szt. rocznie
    pasta BHP - 2 szt. na kwartał
4.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych i publicznych:
    mydło toaletowe - 300 g na kwartał
   
ręczniki - 1 szt. na 6 m-cy
5. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy środki higieny osobistej przysługują w ilości 50% normy wymienionej w § 3.

§ 4

Ustalone ilości środków higieny winne być wydawane w okresach rocznych natomiast dla pracowników zatrudnionych na czas określony jednorazowo - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w Urzędzie.

§ 5

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za materiały biurowe oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za materiały piśmienne oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników zatrudnionych w Urzędzie...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2012 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż