Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 3/2007
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1; ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1; § 4 pkt 1 i 2; § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 254/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłosić I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 530 o łącznej pow. 0,12 ha położonej we wsi Moszczanica.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Nieckarz Jan - Przewodniczący Komisji
2. Samagalska Elżbieta - Członek Komisji
3. Kłaczko Krzysztof - Członek Komisji

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustalam na dzień 19 luty 2007 r. o godz. 900 w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 pok. nr 1.

§ 4

Ustalam wartość nieruchomości na kwotę: - 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

§ 5

Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 30 (słownie: trzydzieści złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15 luty 2007 r. godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

§ 7

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2012 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż