Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 31 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 14/2007

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 31 maja 2007 r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 3a ust. 2 i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia  22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2007

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 31 maja 2007 r.

 

 

 

REGULAMIN
naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

i jednostkach organizacyjnych Gminy

 

 

§ 1

 

1.      Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy jest otwarty i konkurencyjny.

2.      Nabór na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy organizuje Wójt (w jednostkach organizacyjnych – kierownik).

3.      Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt (kierownik jednostki) w formie zarządzenia.

4.      Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).

 

 

§ 2

 

1.      Etapy naboru na stanowisko urzędnicze:

1)     ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze,

2)     powołanie Komisji,

3)     składanie dokumentów aplikacyjnych,

4)     wstępna ocena kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych,

5)     ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

6)     ocena końcowa kandydatów,

7)     sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze,

8)     podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,

9)     ogłoszenie wyników naboru.

 

 

§ 3

 

1.      Komisję powołuje Wójt (kierownik jednostki organizacyjnej).

2.      Komisja rozpoczyna pracę w ostatnim dniu składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów i działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze.

 

 

 

 

§ 4

 

1.      Informację o wolnych stanowiskach urzędniczych zamieszcza się w ogłoszeniu, które powinno zawierać:

1)     nazwę i adres jednostki,

2)     określenie stanowiska urzędniczego,

3)     określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

4)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

5)     wskazanie wymaganych dokumentów,

6)     określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

2.      Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

3.      Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.

 

 

§ 5

 

1.      Po umieszczeniu ogłoszenia w BIP i na tablicy informacyjnej następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów.

2.      Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys – curriculum vitae,

3)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

4)     kserokopie świadectw pracy,

5)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6)     kserokopie zaświadczeń potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

7)     zaświadczenie o stanie zdrowia.

3.      Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane są w formie pisemnej, po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na stanowisko urzędnicze.

4.      Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być składane osobiście lub przesłane pocztą, w terminie określonym w ogłoszeniu.

5.      Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

 

§ 6

 

1.      Analizy dokumentów, polegającej na zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi nadesłanymi przez kandydatów, dokonuje Komisja.

2.      Celem analizy jest porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz stwierdzenie ich kompletności.

3.      Wynikiem analizy dokumentów jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i dopuszczenie ich do drugiego etapu naboru.

 

§ 7

 

1.      Listę kandydatów, o której mowa w § 6 ust. 3 umieszcza się w BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie (www.starydzikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

2.      Lista kandydatów zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3.      Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 

 

§ 8

 

W celu wyłonienia najlepszego kandydata Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

§ 9

 

1.      Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, oraz zbadanie i ocena:

1)     predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2)     posiadanej wiedzy na temat zadań na stanowisku, o które ubiega się kandydat,

3)     celów zawodowych kandydata.

2.      Każdy członek Komisji podczas rozmowy ocenia kandydata w skali punktowej od 1 do 10.

 

 

§ 10

 

Po przeprowadzonej rozmowie Komisja wybiera kandydata, który w ocenie końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

§ 11

 

1.      Po zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.

2.      Protokół zawiera w szczególności:

1)     określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2)     informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

3)     uzasadnienie dokonanego wyboru.

3.      Obsługę Komisji, niezbędne warunki związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością Komisji zapewnia kierownik jednostki.

 

 

 

§ 12

 

1.      Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2.      Informacja, o której mowa w ust.1, zawiera:

1)     nazwę i adres jednostki

2)     określenie stanowiska urzędniczego

3)     imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego

4)     uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

3.      Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy informacyjnej przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

 

 

§ 13

 

1.      Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.

2.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie naboru do zatrudnienia, dołącza się do jego akt osobowych.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób przechowuje się, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat.

 

 

§ 14

 

Niniejszy regulamin nie ma zastosowania w przypadku zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także organizowania staży i przygotowania zawodowego, co odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2012 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż