Uchwała Nr 115/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Uchwała Nr 115/XIV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 115/XIV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 marca 2004 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

§ 1

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w wypadkach określonych w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2

1. O przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami postanawia Rady Gminy w formie uchwały.
2.
Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie sołectw objętych zasięgiem konsultacji.

§ 3

Konsultacje z mieszkańcami odbywają się w następujących formach:
1)
zebrań wiejskich,
2)
przyjmowania uwag, wniosków i opinii do projektów uchwał wyłożonych do publicznej wiadomości przez okres 30 dni w zainteresowanych sołectwach.

§ 4

W ramach konsultacji, o których mowa w § 3 ust. 2 mieszkańcy zgłaszają uwagi, wnioski i opinie na piśmie na ręce sołtysa danego sołectwa.

§ 5

1. Rada podejmując uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, określa:
    1)
podmiot i cel konsultacji,
    2)
terytorialny i podmiotowy zakres konsultacji,
    3)
daty rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
    4)
termin przekazania przez sołtysów wyników konsultacji Wójtowi Gminy.
2.
Termin podjęcia uchwał przez zebrania wiejskie w ramach konsultacji, o których mowa w § 3 pkt 1 nie może być krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania przez sołtysów materiałów koniecznych do przeprowadzenia konsultacji.

§ 6

1. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Wójt i przedkłada Radzie Gminy.
2.
O przyjęciu uwag, wniosków i opinii mieszkańców decyduje Rada Gminy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 115/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż