Uchwała Nr 31/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 31/V/2011
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 0+000-0+375".

§ 2

Pomoc finasowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2011 rok.

§ 3

Podstawą przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w § 1, jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 31/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2012 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż