Uchwała Nr 44/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego...

Uchwała Nr 44/VII/2011

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 maja 2011 r.

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Dzików oraz warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 44/VII/2011

z dnia 25 maja 2011r.

 

 

Tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Dzików oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

1. Gmina Stary Dzików realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

 • integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy;
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział II

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Stary Dzików.

2. W skład Zespołu powołuje się przedstawicieli:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie;
 • Rewiru Dzielnicowych w Starym Dzikowie;
 • oświaty;
 • służby zdrowia;
 • Sądowej Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie;
 • organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stary Dzików.

3. Do udziału w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być zaproszeni w roli ekspertów specjaliści i reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych, w szczególności zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których uczestnictwo jest niezbędne w celu wypracowania procedur i standardów przeciwdziałania przemocy domowej.

4. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stary Dzików, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Wójt Gminy Stary Dzików odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym;
 • po złożeniu wniosku o odwołanie przez minimum połowę liczby wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego ;
 • na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
 • w razie rażącego naruszenia zasad funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego;
 • w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Rozdział III

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

1. Obsługę organizacyjno techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie, do którego zadań należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie i miejscu posiedzenia, sporządzania protokołu z posiedzenia, prowadzenia korespondencji jego imieniu.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy Stary Dzików.

3. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wyłoniony zostaje na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

6. Decyzje podejmowane się zwykłą większością w głosowaniu jawnym, w przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzony zostanie protokół i lista obecności.

7. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

9. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.

10. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej odbywają się w dni robocze w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

11. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9c. ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz grupach roboczych. Przed przystąpieniem do wykonania zadań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych złożą Wójtowi Gminy Stary Dzików oświadczenie następującej treści: ”Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 44/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2012 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż