Uchwała Nr 77/XII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2007-2013

Uchwała Nr 77/XII/2011
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Aktualizuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2007-2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 74/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 77/XII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2007-2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2012 10:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż