Uchwała Nr 124/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 124/XV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.000 zł,
   
w tym z następujących źródeł:
    a)
środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa sieci kanalizacyjnej 50.000 zł
   
Środki na dofinansowanie wprowadzone na podstawie pisma Kancelarii Prezesa Rady Ministrów BSP 340-11/37/04 z dnia 27.02.2004 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 262.500 zł z przeznaczeniem na:
    a)
budowa szkoły w Starym Dzikowie – 200.000 zł
    b)
odbudowa sieci kanalizacyjnej w Starym Dzikowie – 62.500 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w kwocie 212.500 zł będzie pobrana pożyczka.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 124/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż