Uchwała Nr 125/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Uchwała Nr 125/XV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
    1)
nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
    2)
nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
    3)
grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane prowadzenia działalności, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, bądź rozbudową przedsiębiorstwa.
2.
Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.
3.
Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle, nabyte po wejściu w życie uchwały.

§ 2

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, jest pomocą regionalną na nowe inwestycje.
2.
W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielanej przez gminę.

§ 3

Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 1.

§ 4

1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest przedłożyć informacje dotyczące:
    1)
nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,
    2)
wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych,
    3)
wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat, poprzedzających datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

§ 5

1. W przypadku, gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza 100 tys. euro, bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie transportu, pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:
    1)
przedsiębiorca dokona na terenie Gminy Stary Dzików nowej inwestycji w środki trwałe związane z uruchomieniem działalności gospodarczej lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej,
    2)
udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25 %,
    3)
działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
    4)
maksymalna intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
    5)
w przypadku pomocy udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyjątkiem przedsiębiorców należących do sektora transportu – intensywność określoną w pkt 4 podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
2.
W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji:
    1)
koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:
        a)
cena nabycia gruntów,
        b)
nakłady na budowle i budynki,
        c)
nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w:
            -
maszyny i urządzenia,
            - narzędzia, przyrządy i aparaturę,
            - wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
            - infrastrukturę techniczną.
    2)
koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania – w wysokości nie większej niż 25 % kosztów inwestycji w środki trwałe kwalifikujących się do objęcia pomocą; w przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości te powinny być:
        a)
wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,
        b)
nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie odbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
        c)
własnością przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat,
        d)
powinny podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

Zwolnienia, o którym mowa w § 1, nie stosuje się wobec przedsiębiorców:
1)
prowadzących działalność handlową, zarówno detaliczną, jak i hurtową w budynku na powierzchni większej niż 500 m2,
2)
zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Stary Dzików.

§ 7

1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani eksportowej.
2.
Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe tj. sektorze motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz żeglugi morskiej.

§ 8

Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację nowych inwestycji bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

§ 9

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 125/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż