Uchwała Nr 131/XVII/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 131/XVII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 126.543 zł,
   
w tym z następujących źródeł:
    a)
opłaty eksploatacyjnej – 125.673 zł
    b)
odszkodowanie za zniszczoną drogę przez bobry – 870 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.697 zł,
   
w tym z następujących źródeł:
    a)
wyrównawcza subwencja ogólna – 4.697 zł
   
Zmianę subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 02.04.2004 r. ST3-4826/04-11/04/3584.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 126.543 zł z przeznaczeniem na:
    a)
remont drogi leśnej – 870 zł
    b)
modernizacja drogi gminnej – ul. Stefczyka - Cewków – 105.115 zł
    c)
remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cewkowie – 20.558 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.697 zł z następujących zadań:
    a)
remonty dróg wewnętrznych – 4.697 zł

5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie wartości zadania nastąpiło w związku z ustawą zmieniającą stawki podatku VAT z 7 % na stawkę 22 %.
1.
Kosztorysowa wartość na modernizację drogi gminnej – ul. Stefczyka - Cewków z podatkiem VAT 7 % wynosiła kwotę 751.670 zł, obecnie z podatkiem VAT 22 % wynosi kwotę 856.785 zł.
2.
Kosztorysowa wartość na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cewkowie z podatkiem VAT 7 % wynosiła kwotę 165.850 zł, obecnie z podatkiem VAT 22 % wynosi kwotę 186.408 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 131/XVII/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż