Uchwała Nr 133/XVII/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie nabycia zabudowań

Uchwała Nr 133/XVII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie nabycia zabudowań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Starym Dzikowie nakładów, które to nakłady stanowią zabudowania położone działce nr ewid. 6337 w Cewkowie stanowiącej własność Skarbu Państwa, wybudowane ze środków własnych Spółdzielni Kółek Rolniczych.
2. Na poczet ceny sprzedaży zaliczone będą wierzytelności Gminy Stary Dzików.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 133/XVII/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie nabycia zabudowań
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.12.2004 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż