Uchwała Nr 134/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 134/XVIII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.000 zł,
   
w tym z następujących źródeł:
   
a) opłaty eksploatacyjnej - 30.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:
   
a) opracowanie dokumentacji na odnowę centrów wsi - 30.000 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 134/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.12.2004 08:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż