Stary Dzików dn. 10.04.2012r.

GKiOś.6220.2.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików informuje, że w dniu 10.04.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kolektora gazu OZG Dzików”

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę  odcinka rurociągu Dn100  Pn 6,3 MPa długości ok. 40 m  wewnątrz ogrodzonego terenu Ośrodka Zbioru Gazu.

Skala zamierzonego przedsięwzięcia jest nieznaczna, uzupełnia i modernizuje istniejące instalacje i nie wprowadza nowych elementów w dotychczasowym sposobie zagospodarowania działek. Odległość kontrolowana zgodnie z DZ.U.Nr 97 z 2001 r. dla gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN150 wynosi 4,0 m t.j.  po 2,0 m w obie strony od osi gazociągu, więc całość przedsięwzięcia mieści się w granicach ogrodzonego terenu Ośrodka Zbioru Gazu. Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie   miejscowości Nowy Dzików . Całość inwestycji zlokalizowana będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym  711/95 i 711/96 t.j terenie zajętym pod instalacje technologiczne Ośrodka Zbioru Gazu wraz zabudowanymi na nim urządzeniami i instalacjami zajmuje tereny działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 711/95, 711/96, 711/108, 711/106, o powierzchni ponad 754 m2.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości  poprzez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie znajdującym się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i miejscu realizacji przyszłej inwestycji.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików pok. 10  od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30.

 

 WÓJT GMINY

Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kolektora gazu OZG Dzików”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.04.2012 10:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.04.2012 10:01