PROJEKT

ROZPRZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia ……………………………. 2012 r.

w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. Wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.04.2012 14:14
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.04.2012 14:14