Uchwała Nr 136/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zm. u. 123/XIV/2004 z 17.03.2004 w spr. określ. zasad nabyw., zbyw. i obciąż. nieruchom. grunt., ich wydzierż. lub najmu na okres ...

Uchwała Nr 136/XVIII/2004
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 123/XIV/2004 z dnia 17.03.2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

W uchwale Nr 123/XIV/2004r z dnia 17.03.2004 r. § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„pkt 5. sprzedaż ieruchomośi i oddawanie ich w użtkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym”

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 136/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zm. u. 123/XIV/2004 z 17.03.2004 w spr. określ. zasad nabyw., zbyw. i obciąż. nieruchom. grunt., ich wydzierż. lub najmu na okres ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.12.2004 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż