Uchwała Nr 137/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 137/XVIII/2004
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 112/XIV/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok poprzez dodanie załącznika Nr 7 obejmującego wykaz zawierający limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 137/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż