Uchwała Nr 138/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie akceptacji opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem, do wniosku p.n. „Odnowa centrum wsi Stary Dzików" ...

Uchwała Nr 138/XVIII/2004
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie akceptacji opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem, do wniosku p.n. “Odnowa centrum wsi Stary Dzików” o dofinansowanie zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia co następuje:

§ 1

Akceptuje się “Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” do wniosku o pomoc finansowaą na zadanie p.n. “Odnowa centrum wsi Stary Dzików” z funduszu Unii Europejskiej - Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”, działanie 2.3. “Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opis projektu realizacyjnego

Projekt p.n. “Odnowa centrum wsi Stary Dzików” obejmuje:
-
przebudowę chodników i budowa parkingów przy ul. Kościuszki, strona północna od posesji nr 72 do nr 80,
-
budowę parkingów przy ul. Kościuszki, strona południowa od posesji nr 68 do nr 75,
-
przebudowa chodników przy ul. Kościuszki strona południowa od posesji nr 75 do wjazdu na plac Zespołu Szkół,
-
przebudowa fragmentu linii elektrycznej p/n (przestawienie słupa na plac GOK),
-
budowa pasażu spacerowego od przystanku autobusowego do boiska sportowego,
-
budowa parkingu na zapleczu Gminnego Ośrodka Kultury (strona południowa),
-
przebudowa mostu i kładki na Potoku Dzikowskim,
-
budowa placu zabaw dla dzieci (piaskownica, huśtwaki, karuzele itp), boisk sportowych do małych gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, piłka ręczna, piłka nożna) oraz indywidualnych dyscyplin sportowych (skok w dal, w zwyż, pchnięcie kulą),
-
urządzenie terenów zielonych po obydwu stronach Potoku Dzikowskiego na wysokości
- rojektowanego placu zabaw dla dzieci oraz na długości boiska sportowego,
-
budowa ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej wokół enklawy ekologicznej, usytuowanej przy zachodniej linii ogrodzenia boiska sportowego, w tym wykonanie mola i systemu informacji wizualnej – tablic dydaktycznych,
-
budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez: urządzenie miejsca do grilowania z dwoma zadaszeniami na wysokości płyty boiska sportowego, wykonanie tablic informacyjnych związanych z oznakowaniem terenów atrakcyjnych turystycznie (Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna “Na Laszce”, Szlak Architektury Drewnianiej, tereny chronionego krajobrazu) oraz druk materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Realizację projektu planuje się w trzech etapach na przestrzeni trzech lat:

I etap – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę, na łączną wartość ok. 30.000 zł, planowany jest do zrealizowania do końca 2004 r.

II etap – obejmujący przebudowę chodników, budowę parkingów, budowę pasażu spacerowego i przebudowę mostu o łącznej wartości szacunkowej ok. 300 tys. zł planowany jest do realizacji na wiosnę 2005 r.

III etap – budowa: kładki, placu zabaw dla dzieci, boisk sportowych do małych gier zespołowych oraz indywidualnych dyscyplin sportowych, urządzenie terenów zielonych ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej wokół enklawy ekologicznej, małej infrastruktury turystycznej, wykonanie tablic informacyjnych oraz druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, o łącznej wartości szacunkowej ok. 232,5 tys. zł planowany jest na wiosnę 2006 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 138/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie akceptacji opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem, do wniosku p.n. „Odnowa centrum wsi Stary Dzików" ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż