Uchwała Nr 140/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Uchwała Nr 140/XVIII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 14 i art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Pomoc w zakupie posiłków przyznaje się dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w całości, jeżeli dochód w rodzinie nie przekroczy 100 % kryterium dochodowego obliczonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją materialną lub losową, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotu kosztów poniesionych na dożywianie jeżeli dochód przekracza kryterium określone w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 107/XIII/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjety – na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 140/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż