Uchwała Nr 141/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/02 "Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie"

Uchwała Nr 141/XVIII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/02 “Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr2/02 "Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie”, zwany dalej planem.
2.
Integralną częścią uchwały jest rysunek planu sporządzony w skali 1:500 i stanowiący załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.
3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie:
    -
granic planu,
    -
linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, ściśle określonych,
    -
orientacyjnie określonych,
    -
linii podziałów wewnętrznego terenów o funkcji jednorodnej, ściśle określonych,
    -
oznaczeń symbolami literowymi,
    -
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 2

Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 0,43 ha, graniczący:
-
od strony południowej z terenami zieleni nieurządzonej,
-
od strony zachodniej z Potokiem Dzikowskim,
-
od strony północnej z drogą lokalną,
-
od strony wschodniej z terenami usług oświaty i terenami rekreacji w zieleni.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu, objętego granicami planu, jak określono na załączniku graficznym do podjętej uchwały, na zagospodarowanie zabudową mieszkaniową i usługową oraz określenie zasad i warunków zagospodarowania terenów objętych granicami planu.

§ 4

1. W granicach planu ustala się następujące przeznaczenie terenów, według przyjętych oznaczeń w rysunku planu:
    1)
teren oznaczony symbolem U/M przeznacza się na zagospodarowanie zabudową mieszkaniową i usługową,
    2)
teren oznaczony symbolem U/R przeznacza się na rekreację i usługi związane z obsługą terenów rekreacji, w tym wykonanie dojazdów, miejsc postojowych,
    3)
teren oznaczony symbolem Z/R przeznacza się na urządzenie terenów zieleni, wykonanie ciągu pieszo – jezdnego lub ścieżki rowerowej i tras spacerowych oraz urządzeń związanych z rekreacją,
    4)
teren oznaczony symbolem ZN przeznacza się na zagospodarowanie zielenią nadbrzeżną, niską, związaną z utrzymaniem cieku wodnego,
    5)
teren oznaczony symbolem KL przeznacza się na komunikację drogową, prowadzoną drogą lokalną i urządzenia z nią związane.
2.
Przebieg linii określonych orientacyjnie, o których mowa w ust.1, może ulec przesunięciu na odległość do 4m, przy zachowaniu zobowiązujących przepisów szczególnych, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, przebiegu sieci uzbrojenia technicznego, rozwiązań dotyczących odprowadzenia wód opadowych
i udostępnienia terenu na komunikacją pieszą i ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo – jezdny.

§ 5

1. Realizacja obiektów budowlanych w terenie objętym granicami planu wymaga:
    1)
wykonania badań geotechnicznych,
    2)
podniesienia poziomu gruntu do wysokości poziomu drogi lokalnej lub wykonania pomieszczeń użytkowych na tym poziomie i obsypania ziemią ścian fundamentowych.
2. Zagospodarowanie terenu działki wymaga ukształtowania terenu w sposób zabezpieczający przed spływem wód opadowych na tereny sąsiadujące oraz uwzględnienia przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.
3.
Łączna powierzchnia sprzedaży prowadzonej w usługach handlowych nie może przekroczyć 1000 m2, przy uwzględnieniu usług sezonowych, prowadzonych poza kubaturą obiektów usługowych.
4.
Realizacja usług wymaga ograniczenia zasięgu ich ewentualnych uciążliwości do terenu o przeznaczeniu określonym w planie, przy zachowaniu obowiązujących przepisów szczególnych.
5.
Zasady i warunki zagospodarowania terenów określone zostały w “Przepisach szczegółowych” niniejszej uchwały.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 6

Ustala się warunki zagospodarowania terenów w granicach planu.
1.
Dla terenu oznaczonego symbolem U/M o pow. ok. 0,13 ha:
    1)
realizacja zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wspólnej kubaturze obiektu budowlanego lub jako obiekty niezależne,
    2)
realizacja obiektu usługowego lub kolejnych obiektów usługowych w formie pasażu lub w zwartej kubaturze obiektu budowlanego,
    3)
przy zagospodarowaniu terenu obiektami usług, dopuszcza się:
        a)
realizację usług handlowych, gastronomicznych, hotelowych, administracyjnych,
        b)
realizację obiektów rekreacyjnych, w tym stawu lub oczek wodnych,
    4)
przy zagospodarowaniu terenu działki:
        a)
wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż wschodniej granicy działki,
        b)
uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu sieci infrastruktury technicznej,
        c)
zachować nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczoną w odległości 12m, licząc od krawędzi drogi lokalnej,
    5)
dostępność terenu z drogi lokalnej lub po wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego, na terenie oznaczonym w planie symbolem Z/R,
    6)
dojazd do terenu z drogi lokalnej na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
    7)
na terenie działki przeznaczonej do zagospodarowania przez inwestora wykonać:
        a)
min. 1 miejsce postojowe przy realizacji budynku mieszkalnego,
        b)
min.1 miejsce postojowe na każde 30 m2 pow. użytkowej usług,
        c)
nasadzenia z zieleni zimozielonej w sąsiedztwie dojazdu do terenu usług i do miejsc postojowych wyznaczonych dla ich obsługi.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem U/R o pow. ok. 0,07 ha:
   
1) przy zagospodarowaniu terenu obiektami usług i urządzeń związanych z obsługą terenów rekreacji, dopuszcza się:
       
a) adaptację istniejącego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, określonym planem,
       
b) realizację obiektów usługowych w formie pasażu lub wspólnej kubatury obiektu budowlanego,
       
c) realizację parkingu, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia, ogrodzeń, reklam, obiektów małej architektury, przy zachowaniu warunków zarządcy drogi lokalnej i przepisów szczególnych,
   
2) dostępność terenu z drogi lokalnej lub z terenu oznaczonego w planie symbolem Z/R, po wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego,
    3)
przy zagospodarowaniu działki:
       
a) uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu sieci infrastruktury technicznej,
       
b) wprowadzić rozwiązania dotyczące wyprowadzenia wód opadowych z uwzględnieniem ograniczenia spływu wód na tereny sąsiadujące,
       
c) wykonać nasadzenia zielenią zimnozieloną wzdłuż wschodniej granicy działki,
    4)
wykonać min. 1 miejsce postojowe na każde 30 m2 pow. użytkowej usług,
    5)
zachować nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczoną w odległości 12m, licząc od krawędzi drogi lokalnej.
3.
Dla terenu oznaczonego symbolem Z/R o pow. ok. 0,09 ha:
   
1) przy zagospodarowaniu terenu przewidzieć wykonanie:
       
a) ciągu pieszo-jezdnego lub ścieżki rowerowej wraz z ciągiem spacerowym dla pieszych, prowadzącego wzdłuż terenów zieleni sąsiadujących z rowem melioracyjnym,
        b) obiektów małej architektury i urządzeń związanych z obsługą terenów rekreacji,
       
c) oświetlenia, miejsc gromadzenia odpadów,
       
d) urządzeń sanitarnych, dostępnych jako urządzenia publiczne,
       
e) ekranów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie placów dla dzieci i miejsc wypoczynku,
       
f) sezonowych usług handlu i gastronomii.
    2)
zagospodarowanie działki wymaga:
        a)
uwzględnienia uwarunkowań wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej,
        b)
wprowadzenia rozwiązań dotyczących wyprowadzenia wód opadowych, z uwzględnieniem ograniczenia spływu wód na tereny sąsiadujące,
        c)
uwzględnienia powiązań ciągami pieszymi, pieszo – jezdnymi czy ścieżkami rowerowymi z terenami usług oznaczonych w planie symbolem U/R i U/M,
        d)
zachowania warunków określonych przez zarządcę drogi lokalnej.
4.
Dla terenu oznaczonego symbolem ZN, przeznaczonego na zieleń nadbrzeżną, niską, o pow. ok. 0,11 ha:
   
1) przy zagospodarowaniu terenu zielenią uwzględnić warunki wynikające z:
        a)
utrzymania cieku wodnego, tj. prowadzenia robót konserwacyjnych i remontowych,
        b)
ochrony otuliny biologicznej cieku,
        c)
istniejącego przebiegu sieci infrastruktury technicznej,
   
2) nie dopuszcza się realizacji zabudowy obiektami budowlanymi, z wyjątkiem
urządzeń związanych z utrzymaniem cieku wodnego i infrastruktury technicznej lub komunikacją, przy zachowaniu przepisów szczególnych,
5. Dla terenu oznaczonego symbolem KL przeznaczonego na komunikację prowadzoną drogą lokalną o pow. w granicach planu ok. 0,2 ha:
   
1) przy zagospodarowaniu terenu:
        a)
uwzględnić przebieg infrastruktury technicznej,
        b)
uwzględnić odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych, zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Włączenie do drogi lokalnej, na warunkach określonych przez gestora tej drogi.
7. Szerokość wjazdu zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 7

Uchwala się zasady zagospodarowania terenów w granicach planu.
1. Zasady realizacji zabudowy i zagospodarowania działki przez inwestora:
    a)
wysokość budynków do II kondygnacji nadziemnych + użytkowe poddasze,
    b)
elewację obiektów od strony drogi lokalnej i terenów zieleni i rekreacji wykonać przy wprowadzeniu rozwiązań o wysokich walorach estetycznych i przy wykorzystaniu materiałów budowlanych z użyciem ceramiki budowlanej, drewna,
    c)
wykonać dachy o spadkach min. 28º z ich pokryciem dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym, a przy realizacji pasaży handlowych, obiektów gospodarczych zachować ww. spadki dachu i pokryć je materiałem w kolorze zbliżonym do koloru dachówki; przy realizacji małej architektury i ogrodzeń stosować m.in. materiały ceramiczne, drewno, szkło, metal.
2. Zasady obsługi terenów przewidzianych na zabudowę:
    1)
zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej i przy zastosowaniu indywidualnych rozwiązań,
    2)
odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,
    3)
odprowadzenie wód opadowych z terenu, w tym utwardzonych dojazdów i placów, parkingów po ich uprzednim podczyszczeniu na tereny trawiaste, zielone lub do rowów przydrożnych, na warunkach określonych przepisami szczególnymi lub lokalnymi, a z obiektów budowlanych docelowo do kanalizacji deszczowej,
    4)
wykorzystanie sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów tych sieci,
    5)
gromadzenie odpadów komunalnych na własnej działce w szczelnych pojemnikach, opróżnianych na zasadach obowiązujących w gminie oraz w pojemnikach przeznaczonych do segregowania odpadów komunalnych, usytuowanych w wskazanych miejscach,
    6)
gromadzenie odpadów technologicznych powstających w wyniku prowadzonej działalności w szczelnych pojemnikach i usuwanie ich na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych,
    7)
ogrzewanie obiektów rozwiązywane indywidualnie, z wykorzystaniem źródła energii korzystnego ekologicznie,
    8)
prowadzenie nowych odcinków sieci infrastruktury przy uwzględnieniu podziału działek na tereny o różnym przeznaczeniu oraz wzdłuż granic własności działki.

§ 8

Do czasu realizacji obiektów i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu teren objęty granicami planu należy użytkować w sposób dotychczasowy.

§ 9

W związku z uchwaleniem planu ustala się 0,2% stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowych opłat jako wzrost wartości nieruchomości.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 10

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 141/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/02 "Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2011 14:15 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
28.12.2004 12:17 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
28.12.2004 12:14Dodano załącznik "Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego - załącznik graficzny"
(Zbigniew Broź)
28.12.2004 12:11 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)