Uchwała Nr 144/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 144/XVIII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyć odpłatnie nieruchomość położoną w Starym Dzikowie nr ewid.1046/1 na wykonanie rowu odwadniającego. Szczegóły określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 144/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż