Stary Dzików dn. 19.10.2012r.

GKiOś.6220.13.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików informuje, że w dniu 19.10.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowa dodatkowej sprężarki gazu na OZG Dzików”  

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa na terenie istniejącego Ośrodka Zbioru Gazu Dzików dodatkowej sprężarki gazu o wydajności 12 000 nm3/h, napędzanej silnikiem gazowym, o mocy około 0,7MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z przynależną do niej chłodnicą wentylatorową i pozostałymi urządzeniami. OZG Dzików położony jest na działkach o nr ewd. 711/95, 711/96, 711/106, 711/108 zlokalizowanych na terenie miejscowości Nowy Dzików.

Projektowane przedsięwzięcie będzie obejmować swym zakresem następujące prace:

- przeniesienie istniejącego zbiornika wody złożowej o pojemności 50m3, wraz z pompą do przetłaczania i punktem rozładunku. Zbiornik tak jak obecnie, zostanie posadowiony wewnątrz nowo projektowanej żelbetonowej tacy przeciwrozlewczej;

- rozbiórkę dotychczasowej żelbetowej tacy przeciwrozlewczej zbiornika jw.;

- likwidacja istniejących zbiorników metanolu (podziemnego i nadziemnego) i zastąpienie ich zbiornikiem nowym o pojemności 15m3 o konstrukcji stalowej, dwuściennej;

- budowę krótkich odcinków rurociągów wody lodowej, rozbudowę wodnej, sieci grzewczej, przebudowę (przełożenie) odcinków rurociągów, kanalizacji kabli elektroenergetycznych, kolidujących z planowanym przedsięwzięciem.

Planowane przedsięwzięcie wymaga zajęcia części nieruchomości, stanowiącej ogrodzony Ośrodek Zbioru Gazu Dzików, którą zajmuje projektowany kontener agregatu sprężarkowego o powierzchni około od 150 do 200 m2 (powierzchnia zwolniona przez zbiornik wody złożowej i urządzenia towarzyszące). Zbiornik wody złożowej w tacy żelbetowej oraz zbiornik metanolu Zajma powierzchnie łącznie około 300 m2. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości  poprzez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie znajdującym się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i miejscu realizacji przyszłej inwestycji.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików pok. 10  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                        Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowa dodatkowej sprężarki gazu na OZG Dzików”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.10.2012 12:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.10.2012 12:33