Uchwała Nr 147/XIX/2004 z dnia 19 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 147/XIX/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 130.430 zł,
   
w tym z następujących źródeł:
   
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę – 130.000 zł
   
b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na System Informatyczny “POMOST” o kwotę – 430 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 344.761 zł z przeznaczeniem na:
   
a) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – 100.000 zł
   
b) modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Cewkowie – 33.000 zł
   
c) dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie – 200.000 zł
   
d) dotacja na dowóz dzieci zlecona do realizacji stowarzyszeniom – 11.331 zł
   
e) zakup materiałów do komputera GOPS – 430 zł.

3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 147/XIX/2004 z dnia 19 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż