Stary Dzików dn. 19.11.2012 r.

GKiOś. 621.1.2012

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012 – 2032”

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm), Wójt Gminy Stary Dzików informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012 – 2032”

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy Stary Dzików wystąpił  w dniu 12.10.2012 r. z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012 – 2032”

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Pismem znak WOOŚ.410.1.25.2012.AP-4 z dnia 12.11.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu. Pismem znak SNZ.9020.3.109.2012.BW z dnia 18.12.2012 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził opinię o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

Uwzględniając w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy Wójt Gminy Stary Dzików odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012 – 2032”

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012 – 2032” zamieszczono na stronie internetowej BIP urzędu gminy oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Z projektem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012 – 2032” można się zapoznać na stronie internetowej BIP (poniżej, w sekcji Załączniki) lub w urzędzie gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pok. 10.

 

 

WÓJT GMINY

        Barbara Małecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012-2032”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.11.2012 14:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.11.2012 14:12