U C H W A Ł A    Nr   153/XXIV/2012
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr  118/XIX/2012 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików oraz Uchwały Nr 141/XXII/2012 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików wskutek zmiany umowy oraz wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji zadania poprzez:
- zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2012 roku
- zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2013 roku

2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 zmianie ulegają wydatki w poszczególnych latach:
- w 2012r.  zmniejsza się wydatki  o kwotę 27.703 zł
- w 2013r. zwiększa się  wydatki o kwotę 27.704 zł
Łączne wydatki na przedsięwzięcie ulegają zwiększeniu o kwotę 1 zł.

3. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia ulega zwiększeniu o kwotę 1 zł
Zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach:
- w roku 2012 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 27.703 zł
- w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 27.704 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023, w brzmieniu  jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/XXIV/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.
 Rady Gminy Stary Dzików


Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 Gminy Stary Dzików

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „PSe-AP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na  zmianie w latach 2012 i 2013 kwot wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz na wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 153/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.02.2013 08:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.02.2013 08:47