Zarządzenie Nr 5/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28; art. 37 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1; ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 74 z późn. zm.) oraz § 2; 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy (Dz. U. z 1998 r. Nr 9 poz. 30); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 118/XVII/92 z dnia 11 marca 1992 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłosić III publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowy Dzików gm. Stary Dzików niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 622/3; 622/4; 622/5; 622/6 o łącznej pow. 0,32 ha.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Nepelski Jerzy - Przewodniczący Komisji
2. Nieckarz Jan
3. Buczko Marek

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustalam na dzień 10.03.2003 r. o godz. 930
w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie pok. nr 1.

§ 4

Ustalam wartość nieruchomości na kwotę: - 8.050 zl

§ 5

Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 805 zł.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 07.03.2003 r. godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8.050 zł.

§ 7

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 5/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 12:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:51