Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności...

Zarządzenie Nr 80/2012
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Działając na podst. art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 z późn. zm.)

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Powołuję  Komisję do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie do dalszego użytkowania, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1)                                            Jan Nieckarz - przewodniczący

2)                                            Marek Buczko – zastępca przewodniczącego

3)                                            Zbigniew Broź – członek

4)                                            Tadeusz Jabłoński – członek

2. Przewodniczący Komisji ma prawo powołać do udziału w pracach Komisji w charakterze rzeczoznawców innych pracowników Urzędu- specjalistów w danej dziedzinie.

3. Komisja działa w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1.      ocena przydatności zgłoszonych składników majątkowych do dalszego użytkowania

2.      orzekanie o przeznaczeniu składników majątkowych do likwidacji lub przekazania

3.      ustalenie wartości jednostkowej składników majątkowych zgłoszonych do oceny przydatności do dalszego użytkowania,

4.      sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny zgłoszonych składników majątkowych  wraz z propozycją ich zagospodarowania (załącznik nr 2) .

§ 3

1.      Podstawą dokonania oceny składników majątku ruchomego jest wniosek pracownika komórki organizacyjnej, na której stanie jest wyposażenie z wyszczególnieniem sprzętu przeznaczonego do likwidacji z uzasadnieniem co do słuszności wyłączenia go z dalszej eksploatacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2.      Wniosek stanowi jedynie propozycję likwidacji. Wniosek winien  być podpisany przez osobę, która dysponuje składnikiem majątkowym.

3.      Wniosek wystawia się w dwóch egzemplarzach: jeden dla wnioskodawcy, drugi dla Komisji oceniającej przydatność składników mienia ruchomego.

 § 4

1.      Na podstawie złożonych wniosków oraz oględzin  Komisja sporządza protokół wraz z propozycją ich zagospodarowania. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach: jeden dla Komisji drugi dla wnioskodawcy, a w przypadku zakwalifikowania do likwidacji sporządzany jest trzeci egzemplarz na potrzeby Komisji Likwidacyjnej.

2.      Sporządzony protokół przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia przedłożonych propozycji lub ustalenia innych rozwiązań.

3.      Po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Komisja przekazuje protokół wnioskodawcy , a w przypadku zakwalifikowania składników majątkowych do likwidacji również Komisji Likwidacyjnej.

§ 5

1.      Za zbędny uznany może być składnik majątkowy, który posiada jedną z trzech wymienionych niżej cech:

           - nie jest i nie będzie mógł być wykorzystywany w realizacji zadań związanych z   

             działalnością Urzędu

           - nie nadaje się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a jego naprawa

             byłaby nieopłacalna, a także brak jest części i podzespołów zamiennych

           - nie nadaje się do współpracy ze sprzętem używanym w Urzędzie, a jego

             przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione

2.      Za zużyte uznaje się takie składniki majątku, które:

- posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna

- zagrażają bezpieczeństwu użytkowników

- całkowicie utraciły wartość użytkową

- są technicznie przestarzałe

 

§ 6

1.      Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego Komisja może zaproponować do:

Ø      - sprzedaży

Ø      - oddania w najem lub dzierżawę

Ø      - nieodpłatnego przekazania innej jednostce

Ø      - darowizny

2. Przy gospodarowaniu  zbędnymi i zużytymi składnikami majątkowymi, w pierwszej

    kolejności należy uwzględnić potrzeby jednostek podległych Gminie Stary Dzików.

 

§ 7

1.      Sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątkowych, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 6.000 Euro (przeliczona na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu jej określenia, odbywa się w trybie przetargu. lub aukcji.

2.      Przetarg lub aukcje ogłasza, organizuje i przeprowadza Komisja powołana w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia.

3.      Sprzedaż składników majątkowych poprzedzona zostaje podaniem do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia o przetargu, aukcji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz  na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików.

4.      Ogłoszenie o przetargu winno zawierać w szczególności:

Ø      - nazwę i siedzibę jednostki

Ø      - miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Ø      - miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku

Ø      ruchomego

Ø      - rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątkowych

Ø      - wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia

Ø      - cenę wywoławczą

Ø      - wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Ø      - termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca

Ø      - zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu

Ø      bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn

Ø      - termin zawarcia umowy sprzedaży

5.      Umowę sprzedaży podpisuje Wójt i kontrasygnuje Skarbnik.

§ 8

1.      O nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych lub zużytych składników majątkowych, na wniosek zainteresowanej jednostki, decyduje Wójt.

2.      Nieodpłatne przekazanie następuje na podstawie dokumentu nieodpłatnego przekazania:

Ø      - protokołu zdawczo – odbiorczego, w przypadku przekazywania składników majątkowych o wartości do kwoty 3.500 zł

Ø      - druku PT – protokołu przekazania – przyjęcia w przypadku przekazania środków trwałych

3.      Darowizna następuje na podstawie umowy darowizny. Umowę darowizny podpisuje Wójt i kontrasygnuje Skarbnik.

§ 9

W przypadku oddania składnika majątku ruchomego do odpłatnego korzystania na podstawie najmu lub dzierżawy, stosuje się odpowiednio zapisy o sprzedaży składników majątku ruchomego.

§ 10

Dokumenty wymienione w § 7 ust. 5 oraz w § 8 ust. 2 i 3 są podstawą do wykreślenia składników majątkowych z ewidencji.

§ 11

1.      Zużyte lub zbędne składniki majątku ruchomego, które nie zostaną zagospodarowane w sposób, o którym mowa w § 6 ust.1 mogą zostać zakwalifikowane do likwidacji (kasacji)

2.      Fizyczna likwidacja składników majątku ruchomego dokonywana jest przez Komisję Likwidacyjną powołana Zarządzeniem Nr 71/2012 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 września 2012r.

§ 12

1.      Likwidacja zużytych składników majątku ruchomego dokonywana jest w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo poprzez zniszczenie.

2.      Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) są unieszkodliwiane. Unieszkodliwienia składników majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności .

3.      Za prawidłowe unieszkodliwianie odpowiada pracownik zajmujący się ochroną środowiska w Urzędzie gminy w Starym Dzikowie.

4.      Z czynności zniszczenia (kasacji) Komisja Likwidacyjna sporządza protokół stanowiący załącznik nr 3, zawierający następujące dane:

Ø      - datę zniszczenia

Ø      - nazwę , rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego

Ø      - przyczynę zniszczenia

Ø      - sposób zniszczenia

Ø      - podpisy z podaniem imienia i nazwiska członków komisji likwidacyjnej

5.      Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach.

6.      Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez te osobę obowiązku uaktualnienia stanu tych środków w komórce organizacyjnej. Drugi egzemplarz przekazywany jest do Referatu Finansów w celu zdjęcia zlikwidowanego składnika majątku z ewidencji. Trzeci egzemplarz pozostaje a aktach Komisji.

  § 13

Podstawą zdjęcia z ewidencji księgowej skasowanych składników majątku stanowi protokół likwidacji wraz z drukiem LT (Likwidacja środka trwałego).

 

§ 14

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącym Komisji wymienionym w niniejszym zarządzeniu, kierownikom referatów, pracownikom na samodzielnych stanowiskach a także inspektorowi ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2013 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż