Stary Dzików dn. 05.02.2013r.

GKiOś.6220.14.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików informuje, że w dniu 01.09.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi leśnej nr 23 w Nadleśnictwie Oleszyce o długości 1,9km”

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę części  drogi  leśnej nr 23 o długości ok. 1,9 km i łącznej powierzchni – ok. 1,32  ha.

Droga nr 23 znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie Nadleśnictwa Oleszyce, przebiega częściowo przez teren  gminy Stary Dzików - obręb ewidencyjny Nowy Dzików, gminy   Cieszanów - obręb  ewidencyjny Dachnów, gminy Oleszyce - obręb Stare Oleszyce.

Droga zajmuje część działek   leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Oleszyce;

- w obrębie ewid. Dachnów – nr 2944, 2941,

- w obrębie ewid. Nowy Dzików – nr 1429, 1465,

- w obrębie ewid. Stare Oleszyce - 2463

 Przedmiotowa droga  przebiega przez leśne, niezabudowane grunty Nadleśnictwa i zajmuje część oddziałów:  73, 97, 117.

Planowana do przebudowy droga nr 23 jest drogą utwardzoną betonem na odcinku ok. 1250m, posiadającą na części rowy odwadniające i drogą gruntową na odcinku ok. 650 m, bez rowów odwadniających.

Kategoria użytku – powierzchnia leśna, niezalesiona, związana z gospodarką leśną.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości  poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie znajdującym się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędów.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików pok. 10  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 WÓJT GMINY

 Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi leśnej nr 23 w Nadleśnictwie Oleszyce o długości 1,9 km"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.02.2013 08:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.02.2013 08:42