Zarządzenie Nr 8/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28; art. 37 ust.1 i 2 i art. 40 ust.1 pkt.1; ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 1997 r. Nr 115 poz. 74 z późn. zm.) oraz § 2; 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy (Dz. U. z 1998 r. Nr 9 poz. 30); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 35/III/2002 z dnia 30.12.2002 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłosić I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Moszczanica gm. Stary Dzików zabudowanej składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 150; 151 o łącznej pow. 0,47 ha.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Nepelski Jerzy - Przewodniczący Komisji
2. Nieckarz Jan
3. Buczko Marek

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustalam na dzień 10.03.2003r o godz. 1230
w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie pok. nr 1.

§ 4

Ustalam wartość nieruchomości na kwotę: - 520 zł.

§ 5

Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 52 zł.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 07.03.2003r godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 520 zł.

§ 7

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 8/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 12:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:52