Zarządzenie Nr 11/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia Regulaminu Konkursu na Dyrektorów Szkół i Placówek z terenu Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmian.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Określam Regulamin Konkursu na Dyrektorów Szkół i Placówek z terenu Gminy Stary Dzików stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

REGULAMIN
KONKURSU NA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Z TERENU GMINY STARY DZIKÓW

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmian.) – ustala się co następuje:

1. Do udziału w Konkursie na dyrektora szkoły dopuszcza się kandydatów, którzy spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14 poz. 126 z późn. zmian.).
2. Do udziału w Konkursie nie mogą być dopuszczeni dotychczasowi dyrektorzy szkół, którzy w okresie ostatnich dwóch lat zostali odwołani w związku z nieprawidłową realizacją zadań związanych z funkcją kierowniczą.
3. Jeżeli do udziału w Konkursie nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku Konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej.
4. Postępowanie konkursowe obejmuje:
    a) ogłoszenie o Konkursie na 1 miesiąc przed rozstrzygnięciem i nie później niż na 1 miesiąc przed końcem roku szkolnego,
    b) powołanie Komisji Konkursowej najpóźniej na 2 tygodnie przed rozstrzygnięciem Konkursu,
    c) rozstrzygnięcie Konkursu.
5. Informacje o Konkursie Wójt Gminy Stary Dzików podaje do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń we wszystkich szkołach na terenie gminy, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz w siedzibach związków zawodowych.
6. Tekst ogłoszenia Konkursu ustala Wójt Gminy Stary Dzików określając w nim warunki jakim powinni odpowiadać kandydaci.
7. Do przeprowadzenia Konkursu Wójt Gminy Stary Dzików powołuje – zgodnie z art. 36a ustawy – Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją i wyznacza jej przewodniczącego spośród swoich przedstawicieli.
8.
Wójt Gminy Stary Dzików wystąpi do zainteresowanych celem desygnowania swoich przedstawicieli do Komisji w oparciu o obowiązujący statut danej organizacji.
9.
W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie rodziny kandydata (za członków rodziny uważa się: mąż, żona, dzieci, rodzeństwo, rodzice).
10.
Legitymację do uczestniczenia w pracach Komisji stanowi imienne upoważnienie wydane przez organ desygnujący przedstawiciela.
11.
Do podjęcia pracy przez Komisję ustala się następujące kworum: 50% + 1.
12.
Zgłoszenia kandydatów do Konkursu na dyrektora przyjmuje Sekretarz Gminy Stary Dzików – w opieczętowanych kopertach.
13.
Komisja otwiera koperty i bada czy kandydaci spełniają wymagania formalne oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydatów do Konkursu, o czym powiadamia Wójta Gminy.
14.
Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który podpisują obecni członkowie Komisji.
15.
a) Przewodniczący Komisji powiadamia uczestników o weryfikacji oraz o terminie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu;
     
b) rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić w dniu otwarcia zgłoszeń.
16.
Przystępujący do Konkursu na dyrektora ma prawo wglądu w podstawowe dokumenty szkoły.
17.
Sposób (technika) głosowania:
    a)
każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem,
    b)
w przypadku zgłoszenia jednego kandydata Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli kandydat uzyska w głosowaniu tajnym bezwzględną większość głosów,
    c)
gdy do Konkursu przystąpi więcej osób, wyłoniony zostanie ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. Bezwzględna większość głosów to 50% plus jeden ważnie oddany głos,
    d)
w przypadku nie rozstrzygnięcia Konkursu w pierwszym głosowaniu, do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Równa ilość głosów uzyskana przez kandydatów zobowiązuje Komisję do powtórnego głosowania na tych kandydatów,
    e)
w powtórnym głosowaniu decyduje większość głosów,
    f)
w innych przypadkach nie określonych w niniejszym punkcie rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.
18.
Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki Konkursu.
19.
Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji, a Przewodniczący przekazuje go niezwłocznie Wójtowi Gminy.
20.
Wójt Gminy powierza stanowisko dyrektora szkoły jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko umotywowanego zastrzeżenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 11/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia Regulaminu Konkursu na Dyrektorów Szkół i Placówek z terenu Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 13:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:52