Uchwała Nr 178/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2013-2015

Uchwała Nr 178/XXVIII/2013
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy
Stary Dzików  w latach 2013 -2015

Na podstawie art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny program wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2013-2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 178/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2013-2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2013 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż