Zarządzenie Nr 14/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zbycia nieruchomosci stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28; art. 37 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1; ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 74 z pózn. zm.) oraz § 2; 6 i 8 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie okreslenia szczególowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub Gminy (Dz. U. z 1998 r. Nr 9 poz. 30); oraz § 3 Uchwaly Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 225/XXXIII/2002 z dnia 25 sierpnia 2001 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłasza się I publiczny przetarg ustny (licytacja) na przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste położonej we wsi Ułazów gm. Stary Dzików niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 274 o pow. 0,24 ha.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w skladzie:
1.
Nieckarz Jan
2.
Buczko Marek
3.
Samagalska Elżbieta
4.
Nepelski Jerzy

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 12.05.2003 r. o godz. 900
w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie pok. nr 1.

§ 4

Wartość nieruchomości ustala się na kwotę:
- dz. nr 274 - 3.500 zł.

§ 5Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywolawczej tj.
- dz. nr 274 - 350 zł.
Termin wpłaty wadium ustala się na dzień 09.05.2003 r. godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cenę wywoławczą nieruchomości stanowi opłata roczna płatna do dnia 30 marca każdego roku kalendarzowego tj. 35 zł.
Pierwszą opłatę w wysokości 20 % ceny nieruchomości należy uiścić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

§ 7

Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 14/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomosci stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 13:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:53