Od dnia 1 lipca 2013 r. w Gminie Stary Dzików, jak we wszystkich gminach w Polsce, obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina przejmie odpady ze wszystkich nieruchomości, a właściciele tych nieruchomości będą musieli płacić opłatę za wywóz odpadów komunalnych (tzw. podatek śmieciowy).

Na sesjach Rady Gminy w Starym Dzikowie w dniach 16 stycznia i 5 czerwca 2013 r. podjęte zostały obowiązkowe uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie.
W wyniku podjętych uchwał określono nowe zasady dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od liczby gospodarstw domowych i liczby osób zamieszkałych w danym gospodarstwie znajdującym się na danej nieruchomości.
W przypadku zadeklarowania oraz rzeczywistego segregowania odpadów komunalnych opłata będzie wynosić:
- od gospodarstwa domowego jednoosobowego 7,00 zł (siedem złotych),
-
od gospodarstwa domowego dwuosobowego 12,00 zł (dwanaście złotych),
- od gospodarstwa domowego trzyosobowego 19,00 zł (dziewiętnaście złotych),
- od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote),
od gospodarstwa na miesiąc
.
W przypadku braku takiej deklaracji oraz zbierania odpadów w postaci zmieszanej opłata będzie wynosić dwukrotność podanych wyżej kwot.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, ustala się stawki za pojemniki:
- w przypadku selektywnej zbiórki:
1) 120 l – 14 zł
2) 1100 l – 100 zł
3) 60 l – 7 zł
4) 70 l – 8 zł
5) 30 l – 2,00 zł
- w przypadku nieselektywnej zbiórki:
1) 120 l – 28 zł
2) 1100 l – 200 zł
3) 60 l – 14 zł
4) 70 l – 16 zł
5) 30 l – 4,00 zł

Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rzadziej niż raz na kwartał bez wezwania w terminie do dnia: 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia.
Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty z góry, za pełen okres rozliczeniowy, wynoszący maksymalnie 1 rok.
Opłata o której mowa wyżej wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto BS Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Stary Dzików.
Wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami (1 lipca 2013 r.) – pierwszą opłatę należy wnieść za III kwartał w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2013 r.

Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony został wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Deklaracje zostały dostarczone do właścicieli nieruchomości przez pracowników Urzędu, dostępne są również jako załącznik do niniejszego dokumentu.
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 lipca 2013 r.
Deklarację można też złożyć drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=4136&kartaId=103496?pE2SHHlWords=dzik%C3%B3w). Aby skorzystać z drogi elektronicznej należy posiadać konto na platformie ePUAP oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP (pomoc nt. zakładania konta i profilu zaufanego).
W przypadku zamieszkania na nieruchomości dotychczas niezamieszkałej, pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania odpadów. Wypełnione deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Stary Dzików lub wysłać listownie na adres Urzędu (Urząd Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików).
Osoba składająca deklarację zobowiązana jest dołączyć do pierwszej deklaracji kopię umowy zawartej z dotychczasowym przedsiębiorcą odbierającym odpady. W przypadku zagubienia takiej umowy, osoba składająca deklarację będzie obowiązana do złożenia stosownego oświadczenia o zagubieniu takiej umowy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty określonej w deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W razie niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Stary Dzików określa, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Określony został również szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.09.2013 12:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.09.2014 14:44