Konkurs na wolne stanowisko Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 5/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 stycznia 2014r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm/ ,  art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm./ oraz załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2014 Wójta Gminy Stary Dzików w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze , w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz na wolne stanowiska urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików  -

 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.

 § 2

 Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 § 3

 Komisję rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na Sekretarza Gminy powołuje Wójt Gminy.

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 8 stycznia 2014r.

 Wójt Gminy Stary Dzików
ogłasza nabór na stanowisko
Sekretarza Gminy


 1. Nazwa i adres jednostki:

       Urząd Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

 1. Określenie stanowiska:

 Sekretarz Gminy

 1. Do udziału w naborze mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące  wymagania niezbędne:

1)      posiadające obywatelstwo polskie

2)      posiadające  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych

3)      nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

4)      posiadające wyższe  wykształcenie magisterskie, preferowane administracyjne lub prawnicze

5)      posiadające co najmniej 4 – letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach , o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub co najmniej 4 – letni staż pracy  na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych

6)      posiadający stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

7)      cieszące się nieposzlakowaną opinią

 1. Wymagania dodatkowe :

1)      zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

2)      znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej i postępowania administracyjnego

3)      zdolność podejmowania decyzji, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, pełna dyspozycyjność, kultura osobista

4)      obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych  w administracji

5)      bardzo dobra znajomość  specyfiki Gminy Stary Dzików

6)      prawo jazdy kat. B

 1. Zakres głównych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy :
 1. Prawidłowe organizowanie pracy Urzędu tj. przestrzegania prawa, porządku i dyscypliny pracy
 2. Przygotowywanie dokumentów z zakresu organizacji Urzędu ( statutu, regulaminów, zarządzeń ) oraz zmian tych dokumentów
 3. Współpraca z Radą Gminy, przygotowywanie dla niej projektów uchwał, opracowywanie zarządzeń Wójta Gminy właściwych dla stanowiska pracy
 4. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i Komisjach
 5. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.
 6. Przygotowywanie , udostępnianie i dalsze przekazywanie oświadczeń majątkowych i  koordynowanie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych
 7. Organizowanie  stażów i praktyk zawodowych
 8. Koordynowanie w porozumieniu z Wójtem polityki kadrowej urzędu
 9. Nadzór i koordynacja pracy Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 10. Prowadzenie spraw Gminy zleconych przez Wójta w granicach udzielonego pełnomocnictwa
 11. Dekretowanie korespondencji pod nieobecność Wójta Gminy
 12. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 13. Nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych
 14. Nadzór na wyglądem budynku Urzędu i jego otoczenia
 15. Współpraca z sołectwami gminy i z innymi gminami
 16. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla sekretarza przez przepisy prawa, wykonywanie uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta .
 17. warunki pracy: praca administracyjno  – biurowa wykonywana w jednostce, praca jednozmianowa ,  wyjazdy służbowe poza jednostkę , zapewniony dostęp do stanowiska komputerowego, warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisów BHP.
 1. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dowodu osobistego
 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 6. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji / zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)
 1. Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 13 ust2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn.zm/ informuję, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 7% .

 1. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy ” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 , 37-632 Stary Dzików pok. Nr 1 w godz. 7,30 – 15,30 , lub też przesłać drogą pocztową na adres Urzędu   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2014r.  

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną pisemnie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 1. Informacja o wynikach naboru:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.starydzikow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79

10. Inne informacje:

1. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Dokumenty wybranego kandydata w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą w pok. Nr 1 przez okres 2 m-cy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.

Urząd Gminy nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                 Barbara Małecka


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na wolne stanowisko Sekretarza Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2014 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż