Zarządzenie Nr 20A/2003
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 8 uchwały Nr 54/VI/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2003 rok o kwotę 153.098 zł, w tym z następujących źródeł:
   
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
finansowanie referendum na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie 17.885 zł
        -
finansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci w kwocie 2.800 zł
        -
na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 9.000 zł
        -
finansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci z zapomóg w kwocie 2.300 zł

    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczone na:
        -
sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 3.345 zł
        -
dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.698 zł
        -
dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 15.070 zł

    c)
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na:
        -
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie I etap w kwocie 100.000 zł

2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 153.098 zł, w tym na:
    -
przeprowadzenie referendum na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie 17.885 zł
    -
wyprawka szkolna dla dzieci w kwocie 2.800 zł
    -
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie I etap w kwocie 100.000 zł
    -
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 3.345 zł
    -
zapomogi stałe i okresowe 9.000 zł
    -
dodatki mieszkaniowe 2.698 zł
    -
wyprawka szkolna dla dzieci z zapomóg w kwocie 2.300 zł
    -
na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 15.070 zł

2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 31.985 zł, z tego:
    a)
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17.885 zł
    b)
oświata i wychowanie 2.800 zł
   
c)
opieka społeczna 11.300 zł

2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 20A/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.02.2005 13:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:54