Zarządzenie Nr 23/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 sierpnia 2003 r.

w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Na podstawie art. 2376 i art. 2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
a) kasjer - archiwista zakładowy
b) konserwator elektryk
c) konserwator hydraulik
d) robotnik gospodarczy
e) konserwator
f) sprzątaczka
przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

§ 2

Pracodawca przydziela odzież i obuwie robocze pracownikom stale wykonującym prace, przy których istnieje intensywne brudzenie, działają czynniki powodujące niszczenie odzieży i obuwia własnego pracownika oraz ze względu na uzasadnione wymagania sanitarne. Obuwie profilaktyczne przydziela się przy pracach wykonywanych w pozycji stojącej. Środki ochrony indywidualnej przydziela się pracownikom zatrudnionym w warunkach, w których narażeni są na działanie czynników chemicznych, biologicznych, możliwość porażenia prądem, urazy mechaniczne, wysoką lub niską temperaturę, wodę, poślizgnięcie się, uderzenia itp.

§ 3

Pracodawca przydziela niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pracownikom wykonującym krótkotrwale prace lub czynności w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo pracy.

§ 4

1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane przez pracodawcę nieodpłatnie i stanowią jego własność.
2.
Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych w stopniu umożliwiającym dokonanie naprawy.
3.
Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiły z winy pracownika jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

§ 5

1. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest obowiązany zwrócić równowartość pieniężną równą nie zamortyzowanej części pobranych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (zgodnie z tabelą norm przydziału).
2.
Przepis pkt 1 nie ma zastosowania do odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej w razie:
    a)
używania tych przedmiotów przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres przekraczający 50% okresu używalności określonego w tabeli norm,
   
b) śmierci pracownika.

§ 6

1. Zakres wyposażenia oraz przewidywany okres używalności ustalam jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Pracownicy wymienni w § 1 pkt a, b, c, d, e, f mogą używać własnej odzieży i obuwia spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Za używanie własnej odzieży pracownikom wypłaca się ekwiwalent obliczony na podstawie tabeli norm przydziału i aktualnie obowiązujących cen.
3.
Pracownikom zatrudnionym na okres krótszy niż 6 m-cy ekwiwalent obliczany jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

§ 7

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzików Nr 9/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie przydziału pracownikom środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.02.2005 14:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:54