Zarządzenie Nr 24/2003
Szefa OC Gminy Stary Dzików – Wójta Gminy
z dnia 1 września 2003 r.

w sprawie powołania systemu wczesnego ostrzegania o nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska naturalnego

Na podst. art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205 z późn. zm.), § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850) art. 10 i 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215 poz. 1818) oraz Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 22/99 z dnia 26.01.1999 r. -

zarządzam

§ 1

1. W celu uzyskania informacji o nadzwyczajnych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i życiu ludności a także zapewnienia w razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania powołuję system wczesnego ostrzegania (SWO).
2.
Wykaz i skład jednostek organizacyjnych SWO na poziomie gminy i jednostek współdziałających określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.
Zadania systemu wczesnego ostrzegania określi instrukcja dla służb dyżurnych systemu stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacje o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia należy natychmiast przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaczowie.
Zasady przekazywania i obiegu informacji oraz wzory meldunków określone zostaną w instrukcji służb dyżurnych SWO.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 24/2003 Szefa OC Gminy Stary Dzików – Wójta Gminy z dnia 1 września 2003 r. w spr powołania systemu wczesnego ostrzegania o nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska n
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.02.2005 14:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:55