Zarządzenie Nr 26/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych i nadzorowanych

Działając na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam “Procedury kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych i nadzorowanych” stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2003 r.

Procedury kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych i nadzorowanych

I. Zagadnienia wstępne

1. Kontrola finansowa dotyczy procesów gromadzenia środków publicznych, procesów wydatkowania tych środków oraz procesów gospodarowania mieniem jednostki.
2.
Kontrola finansowa prowadzona jest na podstawie kryterium legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.
Legalność operacji gospodarczej oznacza, że jej dokonanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami np. przepisami regulującymi poszczególne rodzaje wydatków.
Celowość operacji gospodarczej oznacza, że jest ona zgodna z celami, dla realizacji których jednostka została utworzona oraz, że bez dokonania tej operacji nie można by osiągnąć tych celów czyli zrealizować ustawowych zadań jednostki.
Gospodarność operacji gospodarczej oznacza, że przy danych nakładach osiągnięto najwyższe wyniki.
Rzetelność operacji gospodarczej oznacza, że jest ona faktycznie przewidywana do realizacji i rzeczywiście realizowana.
Sprawdzenie operacji gospodarczej przy zastosowaniu powyższych kryteriów dokonywane jest przez pracowników Urzędu, którym wójt gminy przekazał odpowiedzialność za wydzieloną część gospodarki finansowej. Sprawdzenie to jest sprawdzeniem merytorycznym operacji.
Wykaz pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli finansowej poszczególnych operacji gospodarczych – wraz z wzorami ich podpisów – stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawdzenie operacji pod względem formalno-prawnym i rachunkowym należy do obowiązków:
    -
skarbnika gminy w przypadku jednostek organizacyjnych, których rachunkowość prowadzona jest przez Urząd Gminy,
    -
głównego księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół prowadzącego rachunkowość szkół.
   
Sprawdzenie to polega na ustaleniu zgodności operacji finansowej lub gospodarczej z prawem oraz na ustaleniu kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji. Jest to kontrola wstępna udokumentowana złożeniem podpisu i dokonywana wyłącznie po dokonaniu kontroli merytorycznej przez rzeczowo właściwe osoby.

II. Procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych

1. Osoby dokonujące wstępnej oceny celowości wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych:
    a)
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektorzy Szkół, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – dokonują wstępnej oceny celowości wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, ich wynagradzaniem i nagradzaniem, delegowaniem do wykonania zadań służbowych poza miejscem pracy, wydatków na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostki,
    b)
Sekretarz gminy dokonuje wstępnej oceny celowości wydatków związanych z delegowaniem Kierowników jednostek do wykonywania zadań służbowych poza miejscem pracy,
    c)
Wójt gminy dokonuje wstępnej oceny celowości wydatków inwestycyjnych i remontowych,
    d)
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje wstępnej oceny celowości wydatków środków przeznaczonych na opiekę społeczną.

III. Zasady dokonywania wstępnej oceny celowości wydatków

1. Zasady dokonywania wstępnej oceny celowości wydatków:
    a)
dla dokonania wstępnej oceny celowości i gospodarności wydatków należy:
        -
zebrać informacje dotyczące kosztów zamierzonych działań i stopnia ich użyteczności,
        -
określić na podstawie zebranych informacji alternatywne propozycje osiągnięcia zamierzonego celu,
        -
wybrać rozwiązanie pozwalające na zminimalizowanie niezbędnych wydatków przy osiągnięciu jak najwyższych efektów, z uwzględnieniem jakości produktów i usług wymaganej przy realizacji celów,
    b)
zwolnione są z obowiązku dokonywania wstępnej oceny celowości wydatków wydatki związane z realizacją wcześniej zawartych na czas nieoznaczony umów o usługi dostawy energii elektrycznej i cieplnej, usługi telefoniczne i pocztowe.

IV. Procedury kontroli finansowej dotyczące wydatkowania środków publicznych

1. W jednostkach, których rachunkowość prowadzona jest przez Urząd Gminy:
    1)
osoby dokonujące kontroli merytorycznej dokumentują fakt jej przeprowadzenia złożeniem podpisu na dokumencie dotyczącym danej operacji,
    2)
sprawdzone pod względem merytorycznym dokumenty przekazywane są do skarbnika gminy, który dokonuje ich kontroli pod względem formalno-prawnym i rachunkowym, co dokumentuje podpisem złożonym na dokumencie,
    3)
sprawdzone dowody księgowe przekazywane są do wójta gminy, który zatwierdza je do wypłaty.
2.
W szkołach i Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół:
    1)
Dyrektorzy jednostek dokumentują fakt przeprowadzenia kontroli merytorycznej złożeniem podpisu na dokumencie dotyczącym danej operacji,
    2)
sprawdzone pod względem merytorycznym dokumenty przekazywane są do głównego księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, który dokonuje ich kontroli pod względem formalno-prawnym i rachunkowym, co dokumentuje podpisem złożonym na dokumencie,
    3)
sprawdzone dowody księgowe przekazywane są do Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, który zatwierdza je do wypłaty.
3.
Przekazywanie dowodów księgowych do sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym i rachunkowym, a także do zatwierdzenia do wypłaty, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 3 dni od daty ich otrzymania przez poszczególne osoby.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 26/2003 z dnia 2 września 2003 r. w spr. ustal. procedury kontroli finans. oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobow. finans. i dokonyw. wydatków w jedn. podległych i nadzor
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.02.2005 14:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:55