Zarządzenie Nr 27/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie ustalenia procedury kontroli wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych i nadzorowanych

Działając na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam “Procedury kontroli wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych i nadzorowanych” stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2003 r.

Procedura kontroli wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych i nadzorowanych

I. Zasady kontroli

1. Wójt Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.
2.
Czynności kontrolne wykonują również:
    1)
Sekretarz Gminy,
    2)
Skarbnik Gminy,
    3)
inni pracownicy – jeżeli takie obowiązki zostały im przekazane. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę musi być stwierdzone dokumentem (zakres czynności) z wyraźną klauzulą przyjęcia odpowiedzialności za przypisane zadania podpisanym przez tego pracownika.
3.
Kontrola sprawowana jest w postaci:
    -
kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, obejmuje w szczególności badanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
    -
kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,
    -
kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane. Na dowód dokonania kontroli dokumentu kontrolujący opatruje go podpisem i datą.
4.
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dotyczy sprawdzenia wyboru trybów udzielania zamówień ze zwróceniem uwagi na “dzielenie” zamówień w celu zmiany warunków przetargu, a w szczególności dokonywania wydatków przy zamówieniach udzielanych w trybie bezprzetargowym – zakupy z wolnej ręki. Dokonują jej wyznaczeni przez Wójta Gminy pracownicy opatrując dokument podpisem będącym dowodem na dokumencie sprawdzenia.
5. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej jednostki, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności w/g kryteriów ustalonych w pkt 1. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
6.
Kontrola powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku i obejmować co najmniej 5 % wydatków kontrolowanej jednostki.

II. Tryb kontroli

1. Kontrole przeprowadzane są – zgodnie z opracowanym planem kontroli – na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
2.
Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienia, o których mowa w pkt 1 oraz dowody osobiste.
3.
W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli, kontrolujący jest, obowiązany bezzwłocznie zawiadomić Wójta Gminy i Kierownika jednostki oraz przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do usunięcia tej nieprawidłowości.
4.
W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa:
    1)
Kontrolujący:
        -
niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki,
        -
zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa,
    2)
Wójt Gminy:
        -
niezwłocznie zawiadamia o tym organy powołane do ścigania przestępstw,
        -
ustala jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu,
        -
bada, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązków kontroli przez osoby powołane do wykonywania tych obowiązków,
        -
na podstawie wyników przeprowadzonego badania: wobec odpowiedzialnych pracowników wyciąga konsekwencje służbowe i w razie potrzeby podejmuje środki organizacyjne w celu zapobieżenia powstawaniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
5.
Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
6.
Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
7.
Kierownik kontrolowanej jednostki, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
8.
Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
9.
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

III. Protokoły kontroli

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
    1)
nazwę i adres kontrolowanej jednostki,
    2)
imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
    3)
daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
    4)
określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
    5)
imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki,
    6)
przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
    7)
datę i miejsce podpisania protokołu.
    8)
podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanej jednostki, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2.
Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
3.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
4. W
yjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Wójta Gminy.
5.
Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Wójta Gminy uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
6.
Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanej jednostki protokołu pokontrolnego do podpisania.

IV. Środki kontroli wewnętrznej

1. Środkami kontroli wewnętrznej są rozwiązania wprowadzone przez:
    a)
statut i regulamin organizacyjny,
    b)
zakresy czynności pracowników,
    c)
zarządzenia Wójta Gminy określające wymagane przez prawo procedury kontroli wewnętrznej,
    d)
zarządzenia kierownika jednostki określające obieg dokumentów finansowo-księgowych, zasady przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników a także innych, których celem jest podniesienie sprawności i skuteczności działania jednostki oraz standaryzacja podejmowanych działań.

V. Wykorzystanie wyników kontroli i oceny celowości wydatków

Kierownik jednostki wykorzystując wyniki kontroli i oceny podejmuje w tym zakresie stosowne działania w celu usunięcia nieprawidłowości wydając w tym celu odpowiednie decyzje, zarządzenia i polecenia. Wyciąga wnioski służbowe wobec osób winnych zaniedbań. O wynikach kontroli i oceny oraz podjętych działaniach kierownik jednostki powiadamia Wójta Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 27/2003 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych i nadzorowanych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.02.2005 14:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:55