Zarządzenie Nr 29/2003
Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2003 r.

w sprawie udziału w treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96 poz. 850) i § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz. U. nr 93 poz. 429), zarządzenia Szefa OC Województwa - Wojewody Podkarpackiego nr 151/2003 i zarządzenia nr 28/2003 Szefa OC Powiatu - Starosty Lubaczowskiego,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Rozwinąć częściowo system wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików w celu przeprowadzenia w dniu 24 października 2003 r. treningu nt. “Zgrywanie elementów SWA w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz zagrożeń militarnych”.

§ 2

W treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe:
1) doskonalenie obsad osobowych formacji OC systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń oraz wypracowania wniosków i propozycji dla szefów OC w sprawie prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych,
2) sprawdzenie skuteczności działania systemu alarmowania na terenie gminy,
3) doskonalenie współdziałania z lokalnymi środkami masowego przekazu w przekazywaniu komunikatów ostrzegawczo-alarmowych o zagrożeniach dla ludności,
4) obsługi sprzętu dozymetrycznego, przyrządów wykrywania skażeń chemicznych, środków łączności i urządzeń alarmowych,
5) doskonalenia obiegu informacji w systemie wykrywania i alarmowania,
6) upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej,
7) sprawdzenie zasięgu odbioru sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych

§ 3

W ramach treningu przeprowadzić w dniu 24 października 2003 r. głośną próbę syren alarmowych na terenie gminy.

§ 4

Do udziału w treningu powołuję 50% obsady osobowej drużyny wykrywania i alarmowania oraz 100% obsady osobowej punktów alarmowania sołectw.

§ 5

Do dnia 5 listopada 2003 r. należy złożyć w Referacie Zarządzania Kryzysowego i OC Starostwa Powiatowego w Lubaczowie sprawozdanie z przebiegu treningu.

§ 6

Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzam inspektorowi ds. OC P. Marek Buczko.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 29/2003 Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2003 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.02.2005 14:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:56