Zarządzenie Nr 30/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28; art 37 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1; ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 1997 r. Nr 115 poz. 74 z późn. zm.) oraz § 2; 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy (Dz. U. z 1998 r. Nr 9 poz. 30); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 77/IX/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłasza się l publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 6333/101 o pow. 0,39.27 ha.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Sobczyszyn Stanisław
2. Nieckarz Jan
3. Samagalska Elżbieta

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 14.11.2003 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie pok. nr 1.

§ 4

Wartość nieruchomości ustala się na kwotę:
- dz. nr 6333/101 - 8.800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych)

§ 5

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- dz. nr 6333/101 -880 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych )
Termin wpłaty wadium ustala się na dzień 11.11.2003 r. godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę 8.800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).

§ 7

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.02.2005 14:37
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:56