Zarządzenie Nr 32/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie instrukcji zasad gospodarki kasowej

§ 1

Niniejsza instrukcja opracowana została w oparciu o:
1.
Ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 113 poz.1186).
2.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transporowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129 poz. 858 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Stary Dzików ustala co następuje:

 

§ 2

Ochrona wartości pieniężnych.
1.
Wartości pieniężne powinne być przechowywane i transpotowane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem.
2.
Pomieszczenie, w którym przechowywane są wartości pieniężne powinno być wydzielone. Okno pomieszczenia “kasy” zabezpieezone kratą lub folią antywłamaniową.Otwory tj. drzwi i okna powinny uniemożliwiać wejście jakiejkolwiek “obcej” osoby do wnętrza pomieszczenia kasowego. Wartości pieniężne przechowywane są w kasie ogniotrwałej, którą po zakończeniu pracy kasjer zamyka na klucze. Klucze od kasy przechowuje kasjer.
3.
Transport wartości pieniężnych nie przekraczejących 5.000 zł może być wykonywany pieszo chroniony przez jednego konwojenta. Transport wartości pieniężnych powyżej 5.000 zł jest wykonywany transportem samochodowym przez trzech konwojentów.

Zapas gotówki w kasie.
1.
W kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie mogą być przechowywane:
   
a) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki ustalony w kwocie: 5.000,– zł
   
b) gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków,
   
c) gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy,
   
d) gotówka przechowywana w formie depozytu,otrzymana od osób prawnych i fizycznych.
2.
Niezbędny zapas gotówki w kasie Urzędu Gminy w miarę wykorzystywania może być uzupełniony do ustalonej wysokości ze środków podjętych z rachunku bankowego.
3.
Znajdującą się w kasie na koniec dnia nadwyżkę gotówki ponad ustaloną wysokość jej niezbędnego zapasu można odprowadzić w dniu powstania nadwyżki, a jeśli spełnione są warunki odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanej gotówki – w dniu następnym – na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub konta bankowe właściwe dla adresatów.
4.
Gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków należy przeznaczyć na cel określony przy jej podjęciu.
5.
Gotówka podjęta z rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie określonych rodzajowo wydatków może być przechowywana w kasie pod warunkiem należytego zabezpieczenia.Gotówki tej nie wlicza się do ustalonej wielkości niezbędnego zapasu.
6.
Gotówka przechowywana w kasie Urzędu Gminy w formie depozytu, podlegająca zwrotowi osobie prawnej lub fizycznej, która depozyt złożyła, nie może być wykorzystywana na pokrycie wydatków Urzędu, jak również na uzupełnienie niezbędnego zapasu gotówki, a zatem nie jest wliczana do ustalonej wielkości tego zapasu.

Odpowiedzialność kasjera.
1.
Obrót kasowy (gotówkowy) obejmuje znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę i polega na przechodzeniu środków pieniężnych od podmiotu do podmiotu;
2.
obrót ten przejawia się poprzez wpłaty i wypłaty kasowe, a realizowany jest przez kasę.
3.
Za stan gotówki w kasie odpowiedzialny jest kasjer, który ponosi pełną odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami.
4.
Kasjer ponosi odpowiedzialność w zakresie znajomości i stosowania obowiązujących przepisów odnośnie dokonywania operacji kasowych, zabezpieczenia, przechowywania i transportu gotówki.
5.
Funkcjonowanie kasy, a tym samym wykonywanie funkcji kasjera, podlega okresowym kontrolom, przeprowadzanym przez osoby upoważnione.

Dokumentacja obrotu kasowego.
1.
Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi tj. dokumentami źródłowymi.
2.
Źródłowymi dokumentami obrotu kasowego są listy płac, wnioski o wypałatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, rachunki innych jednostek gospodarczych, dowody wpłat na rachunki bankowe, pokwitowania wpłat dokonanych w instytucjach publiczno-prawnych, rozliczenia delegacji służbowych itp.

Wpłaty kasowe.
1.
Wpłaty gotówki przeprowadza się wyłącznie na podstawie dowodów kasowych, które są drukami ujednoliconymi dla 9 wpłat do kasy z wszystkich tytułów. Dowody kasowe muszą być podpisane przez kasjera przyjmującego gotówkę, ponadto zwierać: numer dowodu, datę wpływu, tytuł dokonywanej wpłaty oraz kwotę wpłaty wypisaną również słownie.
załącznik Nr 1.

Wypłaty kasowe.
1.
Wypłata gotówki z kasy może być zrealizowana na podstawie źródłowych dowodów kasowych uzasadniających wypłatę, takich jak:
   
a) rachunków (faktur) obcych,
   
b) list wypłat
   
c) dowodów wpłat na własne rachunki bankowe potwierdzonych stemplem bankowym.
2.
Przed dokonaniem wypłaty z kasy, kasjer powinien dokonać sprawdzenia danego dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym, a także sprawdzić podpisy osób zatwierdzających do wypłaty pod względem ich wiarygodności i zgodności ze złożonymi wcześniej wzorami podpisów; w razie stwierdzenia uchybień, dany dokument wypłaty nie powinien być zrealizowany.
3.
W przypadku nie dokonania pełnego rozchodu gotówki z kasy, kasjer jest obowiązany przyjąć na stan nie podjęte wypłaty z list na podstawie przychodowego dowodu kasowego oraz wpisać go do raportu kasowego.
4.
Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowanym dowodzie kasowym. Odbiorca gotówki kwituje jej odbiór swoim podpisem, złożonym na danym dowodzie kasowym w sposób trwały, wpisując datę otrzymania gotówki oraz wpisać słownie kwotę otrzymaną. Jeśli rozchodowy dowód kasowy wystawiony jest na więcej niż jedną osobę, to każdy odbiorca kwituje kwotę otrzymanej przez siebie gotówki.
5.
Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer zobowiązany jest zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu.
6.
Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinne być oznaczone przez wpisanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, pod którą wypłata została wpisana do raportu.

Czek gotówkowy.
1.
Czek gotówkowy jest formą realizowania obrotu gotówkowego.
2.
Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania.
3.
Czek gotówkowy jest dokumentem, w którym wystawca zawiera polecenie do banku, wypłacenia kwoty, na którą opiewa czek osobie wskazanej na czeku lub okazicielowi.
4.
Nie dozwolone są żadne poprawki dokonywane na czeku. W razie popełnienia pomyłki w jego wypełnieniu, blankiet danego czeku należy anulować.
Załącznik Nr 2.

Raport kasowy.
1.
Przychody i rozchody gotówki w kolejnych dnia kasjer wpisuje na bieżąco w prowadzonym zestawienu – raporcie kasowym.
2.
W Urzędzie Gminy prowadzone są raporty kasowe oddzielnie dla każdego rachunku bankowego.
Załącznik Nr 3.

Niedobory i nadwyżki w kasie.
1.
Rozchód gotówki z kasy nie udokumentowany rozchodowanymi dowodami kasowami stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera.
2.
Gotówka w kasie nie udokumentowa przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową.

Depozyty.
1.
Kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu otrzymane od pracowników jednostki, zaplombowane kasety zawierające gotówkę, pieczątki, druki ścisłego zarachowania.
2.
Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer.

Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
1.
Gospodarką drukami ścisłego zarachowania objęte są druku płatnicze oraz druki, które podlegają kontroli ilościowej, a w szczególności:
   
a) czeki gotówkowe i rozrachunkowe,
   
b) kwitariusze przychodowe,
   
c) arkusze spisu z natury w chwili ich wydawania przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
2.
Księgę druków ścisłego zarachowania należy ponumerować, przesznurować oraz oparafować. Księgę tą wraz z dowodami przychodowymi i rozchodowymi stanowiącymi podstawę zapisu przechowywać pod zamknięciem.
3.
Księgę druków ścisłego zarachowania prowadzi kasjer i ponosi odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie druków.

 

 

Załącznik nr 1
do Instrukcji kasowej

Karta instrukcyjna dla dokumentu
“KWITARIUSZ PRZYCHODÓW” – “KASA PRZYJMIE”

1. Rodzaj dokumentu: własny - wewnętrzny.
2.
Dokument przychodów sporządza się na wszelkie wpłaty na rachunek własny w banku.
3.
Dokument przychodów sporządza kasjer w trzech egzemplarzach przy wpłatach na rachunek w tym samym oddziale banku.
4.
Dokument sporządza się w 3 egzemplarzach:
   
– oryginał przekazuje się wpłacającemu,
   
– I kopię przekazuje się do raportu kasowego,
   
– II kopię przechowuje się w zbiorze dowodów kasowych.
5.
Dokument przychodu podpisują:
   
– kasjer.

 

Załącznik nr 2
do Instrukcji kasowej

Karta instrukcyjna dla dokumentu
“CZEK GOTÓWKOWY”

1. Rodzaj dokumentu: własny - wewnętrzny.}
2.
Czek gotówkowy wystawia pracownik księgowości w celu w celu podjęcia gotówki w banku na określone wypłaty lub na uzupełnienie pogotowia kasowego.
3.
Czek gotówkowy wystawia się w 1 egzemplarzu, który otrzymuje bank celem wypłaty gotówki.
4.
Osoba otrzymująca czek do pobrania gotówki z banku kwituje jego odbiór na grzbiecie książeczki czekowej, która przechowywana jest w księgowości.
5.
Czek gotówkowy podpisują dwie osoby upoważnione odpowiednimi pełnomocnictwami w banku (wzory podpisów).
6.
Pobrana czekiem gotówka musi być zaprzychodowana w kasie na podstawie dowodu “polecenia księgowania” albo dowodu uzupełnienia pogotowia kasowego, w dniu pobrania jej z banku.
7.
Po otrzymaniu wyciągu bankowego suma podjęta czekiem wynikająca z tego wyciągu podlega sprawdzeniu z kwotą ujętą w raporcie kasowym.
8.
Czek przechowuje bank.

 

Załącznik nr 3
do Instrukcji kasowej

Karta instnikcyjna dla dokumentu
“RAPORT KASOWY”

1. Rodzaj dokumentu: własny - wewnętrzny.
2.
Raport kasowy sporządza kasjer w 2 egzemplarzach.
3.
odstawą zapisów w raporcie kasowym są dowody źródłowe wpłat i wypłat gotówki odpowiednio zlikwidowane.
4. K
asjer dokonuje wpisów codziennie w porządku chronologicznym w okresach dziennych lub kilkudniowych nie wykraczając poza dany miesiąc kalendarzowy.
5.
Kasjer doręcza raport kasowy do księgowości wraz z załącznikami w dniu następnym po sporządzeniu.
6.
Raport kasowy podpisują:
   
a) kasjer – za prawidłowe sporządzenie,
   
b) główny Księgowy Urzędu – za zatwierdzenie.
7.
Raport kasowy z załącznikami przechowuje księgowość w zbiorze dowodów kasowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 32/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie instrukcji zasad gospodarki kasowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.02.2005 14:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:56